O fundacji

Super User włącz . Opublikowano w glowna

Fundacja „Calamita“ została powołana w roku 2013.

Z celów działalności Fundacji można wymienić m.in.

 • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 • Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 • Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie wiedzy o regionie.
 • Upowszechnianie i wymiana informacji o podejmowanych inicjatywach.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Działania  doradcze, szkoleniowe, informacyjne, monitorujące, integracyjne.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

 

Fundacja posiada doświadczony zespół specjalistów i liczne grono wolontariuszy.

Prowadzimy działalność statutowa niedpłatną w ramach własnej pracy wolontariuszy lub

pozyskanych środków z dotacji lub od partnerów, a także prowadzimy działalność odpłatną.

 

Fundacja realizuje cele przez:

1. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,

wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.

2. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych.

3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska,

turystyki oraz zrównoważonego rozwoju

4. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony

środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich,

zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, turystyki,

krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.

5. Współpraca i organizowanie młodzieży oraz wolontariatu w zakresie projektów

edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej

6. Aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich.

7. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inicjatyw na rzecz aktywnej

organizacji czasu wolnego, wspieranie grup i kół zainteresowań

8. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami

pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

9. Tworzenie i wdrażanie programów, w tym współpracy międzynarodowej

umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowanie innowacyjnych

metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym a następnie

upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki

społecznej,

10. Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację

społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwój

wolontariatu,

11. Wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjnych przy opracowaniu

instrumentów edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk.

12. Upowszechnianie wiedzy na temat równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich

sferach życia oraz standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa,

13. Współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi,

naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i

instytucjami państwowymi w zakresie transferu wiedzy i udzielania pomocy

mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji.

14. Inne działania wspierające rozwój i działalność statutową Fundacji

15. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie wymienionym § 8 w pkt

1,2,3,4,5,6,7,8 oraz działalność nieodpłatną w zakresie wymienionym w pkt od 9 do

14. W przypadku dysponowania wystarczającą ilością środków statutowych

przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wymieniona w pkt: od 1 do

7 § 8 także może być prowadzona nieodpłatnie.